Celem zajęć jest usprawnienie funkcji językowych, percepcyjno-motorycznych, uwagi, pamięci, lateralizacji, orientacji w przestrzeni.

Dzieci kształcą spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, motorykę, współdziałanie różnych funkcji. Doskonalą technikę czytania, pisania, utrwalają zasady i pisownie ortograficzną.

 

Zajęcia odbywają się indywidualnie oraz w grupach 2-4 osobowych.

W PSP w Żukowie

działa świetlica szkolna

do której uczęszczają uczniowie

klas 0 – III

Świetlica otwarta jest codziennie w godzinach 12.35 – 16.00

 

 

Świetlica jest integralną częścią szkoły. Jej działalność stanowi przedłużenie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jednym z jej najważniejszych zadań jest zapewnienie stałej opieki nad dziećmi i organizowanie zajęć wychowawczych. Szczególne znaczenie ma też zapewnienie dzieciom swobodnej zabawy, rozrywki, nauki własnej lub zajęć dydaktycznych i odpoczynku.chl

 

Świetlica realizując swoje zadania dobiera różne formy i metody pracy, aby pobudzić wyobraźnię i aktywność intelektualną dziecka. W świetlicy przeważają takie formy pracy jak: gra, zabawa, konkursy, aktywność manualna i inne angażujące całą wrażliwość i osobowość dziecka. Istotnym zadaniem jest jednak zmniejszenie do minimum treści dydaktycznych, a skoncentrowanie się na czynnościach pobudzających do myślenia, rozwijania aktywności twórczej i zainteresowań poprzez zajęcia plastyczne.

 

Świetlica włącza się w realizację ścieżek międzyprzedmiotowych, a zwłaszcza: edukacji regionalnej, czytelniczej i medialnej, prozdrowotnej. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych przebiega w trochę innych warunkach, niż w czasie lekcji. Jest tu o wiele większa swoboda w doborze treści, form i metod prowadzenia zajęć. Panuje luźna, swobodna atmosfera. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy, regulaminu oraz tematyki miesięcznej. Zajęcia świetlicowe są bezpłatne, a rodzice są jedynie zobowiązani wyposażyć dziecko w materiały plastyczne potrzebne do zajęć.

 

 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce,
 • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego,
 • wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie,
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności,
 • organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas 0 – III.

Zajęcia świetlicowe obejmują różnorodne formy pracy, a wśród nich min.: konkursy, zajęcia rekreacyjno – ruchowe, dydaktyczne, plastyczno – techniczne, muzyczne oraz imprezy okolicznościowe, takie, jak: zabawa andrzejkowa, bal przebierańców w karnawale.

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNO -TECHNICZNE

Wœród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym i dlatego poświęca się im w świetlicy bardzo dużo czasu. Podczas zajęć zostaje wykorzystywanych wielka różnorodność technik plastycznych, aby umożliwić dzieciom wszechstronny rozwój, dzięki któremu łatwiej im będzie osiągać sukcesy w nauce szkolnej.focused

Techniki te to min.:

 • rysowanie ołówkiem, kredkami ołówkowymi i świecowymi,
 • malowanie farbami plakatowymi i akwarelowymi,
 • wycinanki, wydzieranki z papieru oraz materiału o wyklejanie krepiną form płaskich i przestrzennych o techniki kombinowane,
 • techniki innowacyjne takie jak np. malowanie farbami plakatowymi za pomocą sznurka lub szklanej kulki,
 • batik – różne formy,
 • rzeźba – masa solna.

 

 

ZAJĘCIA REKREACYJNO – RUCHOWE

 

Wśród rozmaitych form zajęć świetlicowych są również te o charakterze rekreacyjno-ruchowym:

 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu – mini-konkursy sprawnościowe, konkurs rzeźby śniegowej, spacery na boisko szkolne, kozłowanie piłką, gry zespołowe, itp.
 • Zabawy w grupach – np. „Amanse-flore”, „Brakujące krzesło”, ” Perskie oczko”, „Chodzi lisek”, „Dyrygent” i wiele innych
 • Ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną – zabawy skoczne: skoki przez     skakanki, skoki przez gumę do skakania, zabawy z wykorzystaniem hula-hop, zabawy rzutne: rzuty do celu, rzuty do tarczy.
 • Turnieje sprawnościowe – jesienny i wiosenny-, w których biorą udział wszystkie dzieci zapisane do świetlicy, zaliczając określone konkurencje sprawnościowe.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

Świetlica oprócz organizowania wolnego czasu dzieci w formie zabawowej ma również za zadanie wypełniać funkcję dydaktyczną i dlatego wychowawcy przeprowadzają również zajęcia o takim charakterze, a są wśród nich:

 • Zabawy słowne np. w „niedokończone zdania”, „węże literowe”, itp.
 • Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów lub plątaninek związanych z tematem realizowanym w trakcie zajęć
 • Pogadanki na ważne tematy, w czasie ,których uczniowie mają możliwość podzielenia się z innymi swoimi wiadomościami oraz przemyśleniami ucząc się tym samym budowania poprawnej wypowiedzi ustnej.
 • Zabawy matematyczne: uzupełnianie kart pracy przygotowanych przez wychowawczynie lub inne zabawowe formy pracy.
 • Doskonalenie czytania: mini konkursy pięknego czytania, ciche i głośne czytanie przez uczniów lektur, książek i czasopism dziecięcych oraz czytanie dzieciom bajek przez nauczyciela oraz realizacja cyklu zajęć trwających tydzień a zatytułowanych „Książka moim przyjacielem”, w czasie, którego praca z książką przybiera różnorodne formy, w tym także wizytę w bibliotece szkolnej.
 • Ćwiczenia w pisaniu doskonalące zarówno kształtne i staranne pismo, jak również formułowanie swobodnych wypowiedzi na zadany temat w formie pisemnej.

 

 

ZAJĘCIA MUZYCZNE

Wśród rozlicznych form zajęć nie może zabraknąć oczywiście zajęć o charakterze umuzykalniającym. Dzieci mają możliwość brania udziału w takich zajęciach:

 • słuchanie różnorodnej muzyki,
 • zabawy rytmiczne o muzykowanie,
 • śpiewanie piosenek o zabawy ze śpiewem,
 • taniec.skrzypce