Drukuj

Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2021r.

W terminie głównym

1.      język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2.      matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

3.      język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

(nieobecność losowa lub zdrowotna)  

1.      język polski – 16 czerwca 2021 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2.      matematyka – 17 czerwca 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

3.      język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

 

Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z reżimem sanitarnym.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

 

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020).

 

 Język obcy - j. angielski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

                                          Arkusz standardowy              Arkusz dostosowany

język polski                            120 minut                               do 180 minut

matematyka                           100 minut                               do 150 minut

język obcy nowożytny             90 minut                                 do 135 minut

 

Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną!!!

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8:30 ! Prosimy o punktualność, ponieważ uczeń który dotrze na egzamin po zakończeniu czynności organizacyjnych nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych!!!  W przypadku wniesienia urządzenia, zakłócania egzaminu lub pracy niesamodzielnej, uczniowi zostaje przerwany egzamin.

W trakcie trwania egzaminu uczniowie  nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach uczeń powinien zgłosić potrzebę wyjścia przewodniczącemu komisji, który zezwoli na opuszczenie sali.

Po zakończeniu pracy z testem uczniom przysługuje dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi.

 

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Uczeń może posiadać długopis zapasowy. Na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Dodatkowo można wnieść małą butelkę wody (stawiamy na podłodze przy stoliku). Innych przyborów uczeń nie wnosi.

 

SPOSÓB ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI NA KARCIE ODPOWIEDZI:

Test składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznacza się na karcie odpowiedzi, natomiast zadania otwarte rozwiązuje się w miejscach do tego wyznaczonych. Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu (dyslektycy) nie przenoszą odpowiedzi  do zadań zamkniętych, zaznaczają odpowiedzi w teście (szczegółowe informacje przypomną uczniom przewodniczący komisji). Rodzicowi przysługuje prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy w OKE w Gdańsku  zgodnie z obowiązującymi  procedurami. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu oraz przykładowe testy egzaminacyjne znajdują się  na stronie: https://cke.gov.pl

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny